XXX

ALGEMENE VOORWAARDEN BARNHOORN BEDDEN & LIFESTYLE TE KATWIJK

DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Barnhoorn Bedden & Lifestyle B.V., statutaire zetel Katwijk, KvK 65125460;
Consument: een natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf en als klant goederen afneemt van ondernemer of in reparatie geeft bij de ondernemer;
Afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
Overeenkomst: rechtshandeling waarbij partijen jegens elkaar of de ene jegens de andere de wil geuit hebben om verbintenissen aan te gaan;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk.

Artikel 1 – Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod, offertes en koopovereenkomst tussen de ondernemer en de consument/afnemer.

Artikel 2 – Het aanbod/offertes
2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Indien de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2.4. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
2.5. Alle offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 14 dagen te rekenen vanaf de datum der offerte.

Artikel 3 – Zekerheidsstelling
3.1 De ondernemer kan bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen van maximaal 50% van het aankoopbedrag. Partijen zijn verplicht om dit schriftelijk aan te gaan. Indien een aanbetaling is gedaan, dan zou de ondernemer een kwitantie als bewijs aan de consument ter hand stellen. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijk overeenkomst/ kwitantie kan de hoogte van het vooruit te betalen bedrag en/of het aanbetaalde bedrag door partijen met alle middelen rechts worden bewezen.
3.2 In afwijking van het vorige lid mag de ondernemer in het geval van een overeenkomst met een zakelijke afnemer te allen tijde een aanbetaling vragen die gewenst is.

Artikel 4 – Eigendomsvoorbehoud
4.1. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, blijft de ondernemer de eigenaar van de door hem aan de consument verkochte goederen zolang de consument het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan.
4.2 Tot de dag van algehele voldoening van de verschuldigde koopsom is de consument verplicht zorg te dragen voor zorgvuldige behandeling van de geleverde goederen en mist hij het recht de goederen aan derden af te staan of in onderpand te brengen, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen c.q. te doen verwijderen.

Artikel 5 – De overeenkomst/ontbinding/gevolgen van ontbinding
5.1. Elke tussen ondernemer en de consument gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.
5.2 Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de consument de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.
5.3. Na ontbinding van de overeenkomst dienen de partijen de reeds verrichte prestaties, zoals bijvoorbeeld een vooruitbetaling, direct ongedaan te maken. De ondernemer is gerechtigd om op de reeds betaald bedrag een redelijke aftrek wegens gebruik toe te passen in het geval de consument de gekochte zaken heeft gebruikt.

Artikel 6 – Overmacht en de onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
6.1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
6.2. De consument wordt zo spoedig mogelijk telefonisch, per mail of schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de consument niet aan de ondernemers bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
6.3. Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten gevolge van omstandigheden, die de ondernemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen.
6.4 In geval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het vorige lid van dit artikel, zal slechts voor het niet-uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
6.5. Indien de ondernemer door overmacht wordt verhindert de overeenkomst na te komen, is hij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst te zijner keuze, hetzij de uitvoering op te schorten tot de overmacht opleverende omstandigheid ophoudt te bestaan, hetzij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van de wet en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, is de ondernemer niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van oorzaken die de ondernemer niet kende noch behoorde te kennen, zoals:
a.- het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na nieuwbouw of verbouw;
b. – het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/of haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, cv-leidingen en haarden;
c.- extreme veranderingen in het luchtvochtigheidspercentage c.q. van temperatuur, dan wel een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten;
d.- een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer, indien en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht of een onvoldoende vlakke ondervloer, indien en voor zover deze niet door de ondernemer is aangebracht. De ondernemer meldt voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt gestart het onvoldoende vlak zijn van de ondergrond aan de afnemer;
e.- het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren.

Artikel 8 – Levering
8.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
8.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
8.3. Indien geen specifieke leveringstijd is overeengekomen, dan geldt een levertijd van 60 dagen. Met inachtneming van hetgeen hiervoor in artikel 2 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de overeengekomen levertijd of 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaats heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
8.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen..

Artikel 9 – De Op/Aflevering
9.1. Tenzij anders is overeengekomen wijst de ondernemer de afnemer er tijdig op voor de op en/of aflevering, dat de afnemer op straffe van schadevergoeding van directe schade en kosten verplicht is ervoor te zorgen dat:
– de plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
– de plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken;
– ondervloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld;
– in de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.
– de goederen op een normale wijze (in de verpakking) naar binnen gebracht kunnen worden.
– alle obstakels die het naar binnen of naar boven brengen van artikelen kunnen bemoeilijken zijn verwijderd.

9.2. –Tevens stelt de ondernemer de consument ervan op de hoogte dat deze hem kennis dient te geven van bijzondere omstandigheden die het gebruik van een lift, takel of een kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen.
b. -Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
c. -Schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen is voor risico en rekening van degene die het gebruikt, tenzij de schade hem niet kan worden toegerekend.
d.- Schade die ontstaat doordat de ondernemer goederen moet transporteren door een te krappe ruimte in de woning of zakelijke pand zijn voor rekening van de afnemer.

ARTIKEL 10 – Herbezorging
10.1. Als de afnemer op de overeengekomen leverdag of tijdstip niet thuis is, worden de kosten van de tweede levering bij de afnemer in rekening gebracht. De afnemer dient deze kosten voor herbezorging, zijnde de transportkosten minus etalagetoeslagen direct aan de transporteur te betalen. De afnemer krijgt van de transporteur een kwitantie voor de extra transportkosten.

Artikel 11 – De opslag van goederen
11.1 Indien de te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel, omdat de afnemer de goederen niet wil aanvaarden, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer is na weigering c.q. na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten in rekening te brengen.
11.2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de ondernemer: a.- nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen; b.- dan wel eerst de goederen 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
– In geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de ondernemer de keuze te handelen als onder a, b of c is vermeld.
11.3.a.- Indien de goederen door de afnemer zijn voldaan, zal de ondernemer de goederen maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij anders overeengekomen. b.- Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de ondernemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan de afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding van 30% van hetgeen de afnemer bij nakoming van de overeenkomst aan de ondernemer verschuldigd was geweest, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is. Alvorens de ondernemer hiertoe over mag gaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mede te delen.

5. -De opslagkosten zullen per maand 1% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen goederen, met een minimum van € 32,59 per dag tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.

Artikel 12 – Het vervoer en beschadiging bij aflevering
12.1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door de ondernemer, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is de ondernemer gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
12.2. Indien bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de consument op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Daarnaast dient door de consument binnen 2 werkdagen na aflevering, bij de ondernemer melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de consument geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen.
12.3. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

Artikel 13 – De annulering
13.1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
13.2 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de ondernemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 14 – conformiteit en garantie
14.1. De geleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is voorzien. Wordt aan deze verwachtingen niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

Artikel 15 – betaling
15.1. Elke overeenkomst van koop en verkoop, ook indien deze mede omvat aanneming van werk, geschiedt onder de algemene conditie: contante betaling netto bij aflevering. Contante betaling omvat tevens bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
15.2. Indien de ondernemer de levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is hij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
15.3. In geval een factuur toegezonden wordt, is de betalingstermijn 14 dagen na ontvangst van de factuur of 21 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn. – Wanneer de factuur na 14 resp. 21 dagen nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de afnemer verplicht aan de ondernemer vanaf dat tijdstip tot de volledige betaling een vergoeding wegens renteverlies te betalen ten bedrage van de wettelijke rente over het nog onbetaalde factuurbedrag.
15.4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages
15.5 . Aanneming van werk
– Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst die uitsluitend aanneming van werk betreft als algemene betalingsconditie:
– bij het geven van de opdracht 35% van de overeengekomen som,
– na de aanvoer van de materialen 35%,
– onmiddellijk na de oplevering 20% en
– binnen 14 dagen na de oplevering de resterende 10%.
– De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. Anders dan bij een overeenkomst van koop en verkoop kunnen partijen schriftelijk of elektronisch overeenkomen van deze algemene betalingsconditie af te wijken, bijvoorbeeld dat een deel van de betaling geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang van het werk.

Opschorten betalingsverplichting bij koop en aanneming van werk
15.5 De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 16 – klachten
16.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk zijn omschreven, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch, worden ingediend bij de ondernemer tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Bij consumentenkoop van een roerende zaak is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking van het gebrek in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg leiden dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 17 – Voorrijkosten
17.1. De ondernemer is gerechtigd voorrijkosten in rekening te brengen, mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.

Artikel 18 – Prijswijziging
18.1. Indien ná het sluiten van de overeenkomst maar vóór de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 19 – NEDERLANDS RECHT
19.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
19.2 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Leiden resp. Den Haag.

Winkelwagen